menu
Najväčší výber LED
0904 403 603 (Po-Pia: 8-15 hod)
Obchodné podmienky
0
Košík
*** AKCIA: Pri objednávke nad 60€ Vám pribalíme darček podľa aktuálnej ponuky. Platí do 4.12.2023. ***
Kategórie produktov
zber elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov
Kočíky Facebook
Diskusné fórum o stavbe
Najväčší výber detských kočíkov na trhu.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky .

Predávajúci

eLED s.r.o.
Postajok 269/4
085 01 Bardejov
IČO: 51881969
IČ DPH: SK2120825817
(sme plátci DPH) 

Tel: 0904 403 603, 0905 444 534,

Email: info@tako.sk

Zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Prešove, vložka č.: 36883/P
Orgán dozoru Slovenská obchodná inšpekcia Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov


I. Objednávka

Kupujúci objednáva tovar jedným z nasledovných spôsobov:

1) Vyplnením formulára v časti objednávka, zadaním všetkých údajov, ktoré sú označené ako povinné. Kupujúcemu je následne doručené potvrdenie o prijatí objednávky do systému. Vyplnením polí povinných údajov v objednávke kupujúci dáva súhlas so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa týchto pravidiel. Kupujúci svojou registráciou alebo nákupom na www.tako.sk súhlasím s tým, aby (podľa zákona č. 428 Zb. o ochrane osobných údajov) www.tako.sk , zaradilo meno registrovaného, adresu bydliska a všetky osobné údaje, ktoré poskytuje a zasiela spolu s vyplnenou objednávkou do adresára, ktorý slúži na evidenciu doručených produktov a služieb.


2) Potvrdenka je uzatvorená na základe Záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim, ktoré je doručené kupujúcemu na  emailovú adresu uvedenú v objednávke zvyčajne však najneskôr do 1 pracovného dňa.


3) Vo formulári objednávka si kupujúci súčasne zvolí spôsob platby a spôsob dopravy na základe možností ponúkaných predávajúcim. Kúpnu cenu tovaru môže kupujúci zaplatiť nasledovným spôsobom:

  • na dobierku (Tovar na dobierku zasielame až po telefonickom kontaktovaní zákazníka)
  • prevodom na účet

V prípade objednania 2m profilov a produktov s  dlžkou 1,5m sa poštovné navýši o 4,00eur 

Doprava do zahraničia je možná po telefonickej dohode a odsúhlasení ceny. Na dobierku do zahraničia nezasielame.

II. Storno objednávky

Stornovanie objednávky predávajúcim:

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

1) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedený email, kontakt, neexistujúca adresa, zlé telefónne číslo)

2) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 7-ich kalendárnych dní  od stornovania objednávky
3) kupujúcim uvedené údaje sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé
4) V prípade neprevzatia zásielky kupovanej na firmu (nie spotrebiteľ) si fakturujeme náklady spojene s vybavením objednávky - poštovné a balné

Pokiaľ si zákazník vyberie ako spôsob dodania tovaru „Dobierka“, je povinný túto zásielku prevziať. V prípade neprevzatia tovaru od kuriéra, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy,  je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu minimálne škodu vzniknuté týmto jednaním (spravidla cenu dopravy, poštovné tam a späť. balné, manipulačné v plnej a preukázateľnej výške.)

 


III. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1) V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

2) Odstúpenie od  kúpnej zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu písomne na adresu predávajúceho. Na emailovu adresu: info@tako.sk a taktiež telefonicky na tel. č.0905 444 534.
3) Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky a dátum nákupu. 
4) Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od  kúpnej zmluvy cenu tovaru.
5) Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou tohto formulára. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

Vyplnený Formulár na odstúpenie od zmluvy

Prečítajte si Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

IV. Expedovanie a dodanie.

Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Zásielky sú zasielané:

  • Kuriérom UPS/DPD - doručenie na adresu do 24hodín po odoslaní balíka
  • Kuriérom Packeta - na výdajne miesto vo Vašom meste

Tovar na dobierku zasielame až po telefonickom kontakte so zákazníkom.

Pokiaľ si zákazník vyberie ako spôsob dodania tovaru „Dobierka“, je povinný túto zásielku prevziať. V prípade neprevzatia tovaru od kuriéra, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy,  je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu minimálne škodu vzniknuté týmto jednaním (spravidla cenu dopravy, poštovné tam a späť. balné, manipulačné v plnej a preukázateľnej výške.)

V. Zodpovednosť za chyby tovaru a záruka

1) Kupujúci by si mal skontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade doručovania kuriérskou službou, ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o škode za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar. 

2) Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, musí uplatniť okamžite po jeho zistení., max. 24hod. od prevzatia . Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky. 

3) Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť v dôsledku opotrebenia výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré mala vec v čase prevzatia  veci kupujúcim. 

4) V zmysle Občianskeho zákonníka, záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.

5) Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. 

6) V prípade, že nebudete spokojný alebo výrobok bude vadný tento Vám vymeníme poprípade vrátime peniaze.

7) Priemerná životnosť sa vzťahuje na SMD LED diódy žiarovky / reflektora nie elektroniky/zdroja v žiarovke/reflektore. 

8) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že:

a) závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (včítane zásahov a úprav neautorizovaným servisom)
b) poškodenie vzniklo živelnými pohromami ako búrkami, povodňami, požiarom
c) výrobok bol mechanicky poškodený (pádom, nárazom, a pod.) 
d) výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu a neboli dodržané upozornenia v uvedené návode

 

VII. Ochrana osobných údajov

www.tako.sk sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.
Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.
Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.

 Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu www.smdledziarovky.sk a  môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.
 Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa týchto pravidiel. Kupujúci svojou registráciou alebo nákupom na www.smdledziarovky.sk a súhlasím s tým, aby (podľa zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov) www.smdledziarovky.sk, zaradilo meno registrovaného, adresu bydliska a všetky osobné údaje, ktoré poskytuje a zasiela spolu s vyplnenou objednávkou do adresára, ktorý slúži na evidenciu doručených produktov a služieb. Ďalej súhlasím s tým, že z tohto adresára budem vyradený len na základe vlastnej písomnej alebo elektronickej žiadosti. Tento súhlas udeľujem všetkým nadobúdateľom a spracovávateľom adresára www.smdledziarovky.sk a to na dobu neurčitú.


VII Reklamácie tovaru 
Na tovar zakúpeny vo firme eLED s.r.o. sa reklamácia uplatňuje vo firme - eLED s.r.o., Postajok 4,085 01 Bardejov.
Tovar je potrebné zaslať na adresu firmy. 
Keď je tovar zasielaný "predávajúcemu" k reklamácii, "kupujúci" si vo vlastnom záujme zabezpečí, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy daného tovaru. Kupujúci zasiela tovar na reklamáciu na vlastné náklady. Prípadne nás kontaktuje telefonicky a pomožeme Vám so zaslaním reklamovaného tovaru k nám cez pobočku Zasielkovna.sk

LED pásik je potrebné pred montážou pripojiť na zdroj napätia a skontrolovať či svietia všetky LED diódy. Taktiež je potrebné pre montážou skontrolovať či je emitované svetlo na všetkých rolkách rovnaké. 

Viac info

Vybavenie reklamácie urýchlite, keď nás na prípadnú chybu upozorníte e-mailom info@eled.sk prípadne zavoláte na telefónne číslo +421 905 444 534

V zmysle §18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr v 30-dňovej lehote odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Podľa § 2 písm.m) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa sa vybavením reklamácie rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením priemernej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Podľa § 619 ods, 1 Občianskeho zákonníka predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná
vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Veľkoobchodným zákazníkom pribaľujeme reklamovaný tovar k dalšej objednávke.


Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

VIII. Fakturácia

smdledziarovky.skKupujúci vyjadruje súhlasu s tým, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) súhlasí so zasielaním elektronických faktúr spoločnosti eLED s.r.o., spol. s r. o. a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania. 

IX. Darček

Darček - LED žiarovka 10W E27 sa dáva len raz za 3 mesiace k objednávke s rovnakou dodacou alebo fakturačnou adresou.

Uvedené fotografie a popisy majú informatívny charakter (su ilustračné)

Dohľad vykonáva:
Inšpektorát SOI pre Prešovsky kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 051/ 7721 597 
fax č.: 051/ 7721 596 
e-mail: pr@soi.sk

 


Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení je možné objednávku zrušiť iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
V prípade zrušenia záväzne potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov (napr. tovar už bol kupujúcemu expedovaný).
Zákazník má právo stornovať objednávku oznámením zaslaným písomne na adresu sídla spoločnosti uvedenú vyššie, podaným telefonicky na čísle 0905/444 534 alebo e-mailom na adresu info@svetkocikov.sk, a to v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota, spoločnosť eLED s.r.o. si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "na objednávku" aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny.

 
Newsletter
Chcete dostávať info o zľavách a novinkách?
Registrujte sa na odber newslettera.
Náš eshop používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Ďalšie súbory cookie používame na analýzy. Tie môžete prípadne odmietnuť.